Pro zdraví a krásu ženy...

Nákupní taška: 0 Kč , 0.00,- €
Uživatel: Nejste přihlášen(a)

Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1)Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky přijímá Obchodní podmínky pro dodání zboží stanovené prodávajícím. Vztahy mezi nakupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Tomáš Musialek, Wiesenthalova 959/4, 155 00 Praha, IČ: 039 48 382) a kupujících. Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.


2) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Většina informací o produktech (zboží) jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů od dodavatelů. Prodávající pravidelně provádí jejich kontrolu, ale i tak nelze některé nepřesnosti zcela vyloučit. V tomto případě prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajícím ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo před objednáním zboží zaslat emailem dotaz pro ověření těchto údajů. Obrázky u zboží mohou být pouze ilustrační (např. barva, velikost atd.)
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží v perfektním stavu v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám předepsanými a nařízenými na území ČR.


3)Objednání zboží, uzavření smlouvy

a)Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva posléze vzniká dnem doručení zboží kupujícímu.


b)Prodávající je v závislosti na charakteru zboží (množství, výše ceny apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů vhodným způsobem (např. telefonicky nebo písemně). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c)Storno objednávky a odstoupení od kupní smlouvy je možné za určitých podmínek. 
Zákazník provede storno emailem na info@forlady.cz. Následně bude zaslána zpráva o úspěšném stornování objednávky. Pokud již byla částka uhrazena peníze mu budou vráceny buď převodem, nebo poštovní poukázkou. V tomto případě nebude účtován žádný storno poplatek. 
Storno z důvodu nedodržení dodací lhůty: v případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a chyba bude na straně forlady.cz má zákazník právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude zatížen žádnými storno poplatky a peníze mu budou vráceny v plné výši.
Storno po 12 hod: pokud zákazník požádá o storno objednávky po uplynutí 12 hod. od potvrzení objednávky bude mu účtována smluvní pokuta  ve výši 300,- Kč. Tato smluvní pokuta  bude požadována výhradně na objednávajícím a případně vymáhána dle platných zákonů České republiky.
Nepřevzetí zásilky, bezdůvodné storno: v případě,že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč a uhradit náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je vždy závisla na velikosti a váze odeslaného zboží, kde částka bude doložena dokladem společnosti, která provádí doručování zásilek. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.

4) Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách forlady.cz jsou včetně DPH a platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazení celé částky v hotovosti osobně prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.

Platbu za zboží lze uskutečnit dobírkou při převzetí zásilky, nebo platbou předem bankovním převodem. V případě převodu bude zákazník vyzván k platbě a budou mu zaslány podklady k bankovnímu převodu. Zboží bude odesláno po připsání peněz na účet prodávajícího. a) Dobírka (platba zboží v hotovosti při převzetí zásilky) 120 Kč. b)Při platbě předem bankovním převodem 60 Kč.

5) Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne odebrání závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro vyřízení objednávky. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající k jeho expedici do 5 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo je nebude možné dopravci předat do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě), nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 5 dní.
Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.
Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží kupujícímu, je povinen vrátit veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím na jeho účet.

6)Záruka vrácení peněz

Kupující má právo na vrácení peněz do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu.Podmínky pro vrácení peněz: a)Zboží musí být neporušené a nepoužité v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. b)Kupující musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží. c)Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu a útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. d)Peníze budou vráceny pouze za zboží, nikoliv poštovné. Zásilkové dobírky nebudou přijaty.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za ně zaslány na adresu kupujícího nebo na jeho účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení a zkontrolování zboží prodávajícím.

7)Ochrana osobních údajů

K nákupu v e-shopu forlady.cz není nutná registrace. S osobními údaji se zavazujeme nakládat v souladu se zákonem na ochranu dat. Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám, budou použity výhradně pro účely provozovatele a k vyřízení objednávky kupujícího.

8) Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem info@forlady.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, je vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Prodejce je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


9)Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Minimální expoziční doba platná pro jednotlivé výrobky je uvedena na každém výrobku a za její platnost ručí výrobce. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.


10)Závěrečná ustanovení

Pokud se kupující domnívá, že jeho práva, které vznikly na základě kupní smlouvy, byly porušeny, může se obrátit na prodávajicího prostřednictvím emailu info@forlady.cz Spotřebitelské spory z kupní smlouvy mimosoudní cestou je možno řešit také prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz K řešení případne nastále situace doporučujeme se obrátit nejdříve na prodávajicícho.

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.